Track Chairs
Nik Rushdi Hassan, nhassan@d.umn.edu
Yingyi Xu, VickyYingyi.xu@gmail.com
Yanfei Zhang, yanfeizhang@aliyun.com
Jiayin Qi, qijiayin@suibe.edu.cn
Schedule

Subscribe to RSS Feed

2024
Friday, August 16th

What Has Been the Uptake of Actor-Network Theory among IS Scholars: An Analysis of a Stalled Innovation Diffusion

Mike J. Gallivan, Georgia Institute of Technology