BIS Adoption Determinants in SMEs: An Exploratory Study

Borut Puklavec
Tiago Oliveira
Aleš Popovič

 

BIS Adoption Determinants in SMEs: An Exploratory Study